• Prowadzenie na bieżąco wykazu lokali, ich właścicieli i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej;
 • Prowadzenie ewidencji liczby osób zamieszkujących lub stale przebywających w lokalach na podstawie oświadczeń właścicieli;
 • Nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości;
 • Utrzymanie stałego kontaktu z mieszkańcami i zarządami wspólnot
 • Zawieranie umów ubezpieczenia części wspólnych nieruchomości wraz z prowadzeniem ich rejestru;
 • Przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych w tym zawiadomienie o zebraniach;
 • Przygotowywanie projektów uchwał
 • Przeprowadzenie głosowania uchwał w drodze indywidualnego zbierania głosów i powiadomienie właścicieli o wynikach głosowania;
 • Opracowywanie rocznych planów gospodarczych
 • Analiza kosztów ponoszonych przez nieruchomość w zakresie jej bieżącej eksploatacji wraz poszukiwaniem możliwości ich obniżenia;
 • Regulowanie podatków i innych opłat publiczno-prawnych
 • Reprezentowanie wspólnoty
 • Obsługa prawna wspólnoty
 • Prowadzenie postępowań windykacyjnych
 • Zarządzanie lokalami mieszkalnymi (obsługa prawna, rozliczanie kosztów, windykacja należności, postępowania eksmisyjne)